*

2019 වසර ආරම්භයේ පිරිත් පින්කම

2019 ජනවාරී 04 දින  පැවති සර්වරාත්‍රික පිරිත් පින්කමෙහි ඡායාරූප පෙළ ගැස්ම...........

ඡයාරූප අනුග්‍රහය - ෂෙල්ටන් බණ්ඩාර, රජයේ ප්‍රවෘත්ති නිලධාරි, අනුරාධපුරය.