*

මහජන සේවය පිණිසයි.


ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් මහජන සේවා රැසක් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කරණු ලබයි. මෙලෙස සපයන සේවාවන් කීපයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව විස්තර පැහැදිලි කෙරෙන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කොට ඇති වීඩියෝ ක්ලිප් කීපයක් පහත දක්වා ඇත.