ආගමික

මහා විහාරයේ පැවති කුල දරුවන් සසුන්ගත කිරීමේ පින්කමට අදාල ඡායාරූප පෙළ ගැස්ම.

උඩ මළුව කටින පිංකමෙහි ඡායාරූප පෙළ ගැස්මජය ශ්‍රී මහ බෝධි පොසොන් සති පිරිත් පිංකමෙහි ඡයාරූප පෙළ ගැස්ම


අභයගිරි චෛත්‍ය සීමාව කේන්ද්‍ර කර වාර්ශිකව පැවැත්වෙන සංඛ පද්ම බහිරව දේව පුජාවට අදාල ඡයාරූප පෙළ ගැස්ම


No comments:

Post a Comment