*

ඵලදායිතා තොරතුරු


මෙම කාර්යාලය ඵලදායිතා තරඟාවළිය සඳහා ඉදිරිපත්වීමත් සමගම දිසාපති තුමා විසින් කාර්යාලයේ අංශ ප්‍රධානීන්, අනෙකුත් මාංඩලික නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්යය මංඩලයේ සියළුම සාමාජිකයන් නිරතුරුවම ඒ පිළිබඳව දැණුවත් කරමින් හා ඒ පිළිබඳව නිරතුරුවම සොයා සොයා බලමින් සිටී. මීට අදාලව  කාර්යාල නිලධාරීන් විසින් සිදුකරණු ලබන ක්‍රියාකාරකම් නිරතුරුව පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට හැකිවන පරිදි එම ක්‍රියාකාරකම් වල විස්තර එක් තැනකට ගොණු කිරීමට සුදුසු වැඩ පිළිවෙළක් සකසන ලෙස එතුමා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් අනුව මෙම බ්ලොග් අඩවිය නිර්මාණය වු අතරඵළදායිතා වැඩ සටහන් සම්බන්ධව එතුමා විසින්  බ්ලොග් අඩවිය වෙත පලකළ අදහස් පහත වීඩියෝ පටයට ඇතුලත්කර ඇත.


දිසාපති තුමාගේ උපදෙස් පරිදි ඵළදායිතා වැඩ සටහන කාර්යාලයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ බාරදුර වගකීම දරන්නේ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) ඩී.ජී.කීර්ති ගමගේ මහතා විසිනි. එතුමා විසින් දිසාපති තුමාගේ උපදෙස් පරිදි නිලධාරීන් දැණුවත්  කිරීමේ වැඩ සටහන් හා ඵළදායිතා තරඟාවළිය වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ඒ පිළිබඳව එතුමා විසින්  බ්ලොග් අඩවිය වෙත පලකළ අදහස් පහත වීඩියෝ පටයට ඇතුලත්කර ඇත.අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) ඩබ්ලිව්.ටී.ඒ.මානෙල් මහත්මිය විසින් ඵලදායිතා වැඩ සටහන පිළිබඳව නිරන්තරව සොයා බලන අතර, ඒ පිළිබඳව එතුමිය විසින්  බ්ලොග් අඩවිය වෙත පලකළ අදහස් පහත වීඩියෝ පටයට ඇතුලත්කර ඇත.ඵලදායිතා වැඩ සටහන මෙහෙයවීමේ කාර්යය භාරවී ඇති නියමුවන් දෙදෙනා වන්නේ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන නිලධාරී සිසිර මහතා හා ඵලදාතා ප්‍රවර්ධන නිලධාරිණී සඳපානී ධර්මසේන මියයි.

දිසාපති තුමා, අතිරේක දිසාපති තුමා හා අතිරේක දිසාපති තුමියගේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම යටතේ ඵලදායිතා වැඩසටහන  ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහත් කැපවීමෙන් මොවුන් කටයුතු කරන අතර කාර්යාලයේ ක්‍රියාත්මක ඵලදායිතා තත්ත්ව කව 27 පිළිබඳ විස්තරයක් පහත දක්වා ඇත.

කවයේ නම අංශය කව නායකයා ගේ නම
දහම් සංවර්ධන ජී.සී.එස්. තිලකරත්න මිය.
සියපත කේෂ්ත්‍ර නිළධාරි ආර්.එම්. තක්ෂලා මිය.
සුපිපි මෙහෙයුමි රෂිලා ලියනගමගේ මිය.
ක්‍රමසම්පාදන ක්‍රමසම්පාදන සී.එස්.ඒ ප්‍රසාද් මයා
සංඛ්‍යාන සංඛාලේඛන ඩී. ලාලානී ගුරුසිංහ මිය.
එක්සිත් කවය ආයතන කාන්ති පියතිස්ස මිය.
මිහිමඩල ආපදා කළමණාකරන ඉසංකා මාධවී මිය.
හරිත මිනිස් බල හා රැකි රක්ෂා ඒ.සී. දයාරත්න මයා
විකුම් පෙහොර ලේකම් කාර්යාලය බන්දුල කුමාර මයා
ප්‍රබාෂ්වර ගිණුම් ඩික්සන් කුමාර මයා
ප්‍රභාතය ගිණුම් ජී.එස්.ඩී. ප්‍රනාන්දු මිය.
මිහිකත නියෝජ්‍ය ඉඩම් කො. ඩබ්.එම්. රත්නායක මිය.
දෙරණ නියෝජ්‍ය ඉඩම් එස්.එම් සමීර්කාන් මයා
තිරසර ඉඩම් පරිහරණ එස්.එච්.සී.පී. සමරසිංහ මිය.
සුහද අභ්‍යන්තර විගණන ජී.ඒ. කෝනාර මයා
ප්‍රමිති ප්‍රමිති සේවා කිරුම් මිනුම් එස්.කේ. රත්නායක මයා
තාක්ෂණ ඉංජිනේරු එල්.ඩී. රෝෂිණි මිය.
කේසර මැතිවරණ එම්.එස්.අයි. හුනුකැටවැල්ල මයා
ප්‍රතිභා මැතිවරණ අයි.කේ. වැලෑනවැව මිය.
තිනෙත් පාරිභොගික කටයුතු ඉරූෂ කරුණාරත්න මිය.
ශක්ති ඉඩම් රෙජිස්ටාර් එම්.කේ.කේ. වීරසිංහ මිය.
ප්‍රසංසා ඉඩම් රෙජිස්ටාර් යු.ඩී. ගංගා හේමමාලි මිය.
සෙඩ් ටීම් කුඩා ව්‍යාපාර ආර්.ඩී.යු.එන්.ගුණවර්ධන මිය
ශක්ති සමෘද්ධි එස්.ආර්. දිසානායක මයා
දිනකර සමෘද්ධි පී.කේ.ගනේකුඹුර මයා
අරුණලු සමෘද්ධි සුමුදුනී ඥාණදාස මිය.
නීල හරිත කෘෂිකර්ම සුසිනි දිසානායක මිය.
මෝටර් රථ මෝටර් රථ ආර්.එම් සෝමරත්න මයා

ඵලදායිතා වැඩ සටහන් සඳහා බ්ලොග් අඩවියක අවශ්‍යයතාවය........
 ඵලදායිතා වැඩ සටහන යටතේ  කාර්යාල නිලධාරීන් විසින් සිදුකරණු ලබන ක්‍රියාකාරකම් නිරතුරුව පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමට හැකිවන පරිදි එම ක්‍රියාකාරකම් වල විස්තර එක් තැනකට ගොණු කිරීමට සුදුසු වැඩ පිළිවෙළක් සකසන ලෙස දිසාපති තුමා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් අනුව අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) ඩී.ජී.කීර්ති ගමගේ මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙම බ්ලොග් අඩවිය ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන නිලධාරිණී සඳපානී ධර්මසේන මිය හා කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශය එකතුව ආරම්භ කර ඇත.   බ්ලොග් අඩවිය ආරම්භ කලද එහි කටයුතු තවමත් අවසන්ව නැති බවත්එහි නිශ්චිත ආකෘතිය  හා සීමාවන් ගැන සිතා බලමින් සිටින බවත්,  එය  ඉදිරි කාලයේ දී කාර්යාලය විසින්  තීරණය කරන දෙයක් විය හැකි බවත් ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක අයි.ඇම්.ආර්.නයනානන්ද මහතා මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් බ්ලොග් අඩවිය වෙත ප්‍රකාශ කර ඇත. 
**************