*

ප්‍රමිත තත්ත්ව කව ව්‍යාපෘති 2


2018.10.01  දින ඉදිරිපත් කල ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර

ප්‍රමිත ඵලදායීතා තත්ත්ව කවය විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව
හඳුනා ගත් ගැටළුව
වාර්තා සැකසීමේ දී පවතින ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම

හඳුනා ගත් විසඳුම
WEBBASE APPLICATION
මෙම විසඳුම් පැහැදිලි කිරීම  සඳහා එම අංශය විසින් ඉදිරිපත් කල තොරතුරු ඇතුලත් Power Point වැඩ සටහන පහත වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඇතුලත් කර සංරක්ෂණය කර ඇත.