2019 ජනවාරි 05 උදෑසන දානමය පින්කම

2019 ජනවාරි 04 දින සර්වරාත්‍රික පිරිත් පිංකමට පසු දින උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පැවති දානමය පින්කමෙහි ඡායාරූප පෙළ ගැස්ම.........

ඡයාරූප අනුග්‍රහය - ෂෙල්ටන් බණ්ඩාර, රජයේ ප්‍රවෘත්ති නිලධාරි, අනුරාධපුරය.

No comments:

Post a Comment