*

කාර්යාලය

කාර්යාලයේ පැවති පිරිත් පිංකමට අදාල ඡයාරූප පෙළ ගැස්මමහ සඟරුවන වෙනුවෙන් දානය පිරිනැමීමේ පිංකමට අදාල ඡායාරූප පෙළ ගැස්මකාර්යාලයේ ගර්භනී මාතාවන් වෙනුවෙන් දානය පිරිනැමීමේ පින්කමට අදාල ඡයාරූප පෙළ ගැස්මඡන්දය ඔබේ අයිතියකි, එයටත් වඩා ඔබේ වගකීමකි - මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති හමුවට අදාල ඡයාරූප පෙළ ගැස්ම.

 
කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යාල පරීක්ෂණයට අදාල ඡායාරූප පෙළ ගැස්ම